1. SPLOŠNE INFORMACIJE
  1.1 Vse naše ponudbe in pogodbe ter njihovo izvedbo urejajo izključno ti Splošni pogoji. Za vsakršna odstopanja od teh Splošnih pogojev se
  morate z nami izrecno dogovoriti v pisni obliki.
  1.2 “Druga stranka” v teh Splošnih pogojih je vsaka fizična ali pravna oseba, ki je z nami sklenila pogodbo ali ki to želi storiti.
  1.3 Splošni pogoji, ki jih uporablja druga stranka, ostanejo v celoti veljavni, če niso v nasprotju s temi Splošnimi pogoji.
  1.4 V primeru razlik med jezikovnimi različicami Splošnih pogojev prevlada nizozemsko besedilo. Prevod Splošnih pogojev je podan izključno v
  informativne namene.

  2.0 PONUDBE
  2.1 Naše ponudbe so vedno neobvezujoče.
  2.2 S predložitvijo ponudb in/ali (drugih) dokumentov se ne zavezujemo, da bomo naročilo izvedli ali sprejeli, razen če ni ponudba nepreklicna in
  če druga stranka ne pojasni, da ponudbo sprejema. Če ni drugače navedeno, bomo našo standardno dokumentacijo, kot so tovarniške risbe,
  opisi, navodila in potrdila, poslali brezplačno.
  2.3 Če dobavo in storitev naročite ali sprejmete, to pomeni, da sprejemate tudi te Splošne pogoje.

 2. DIMENZIJSKA ODSTOPANJA
  3.1 Informacije o dimenzijah, teži, vsebnosti in barvi naših izdelkov temeljijo na povprečnih vrednostih. Če med dobavo pride do odstopanj od
  običajnih in/ali ustreznih toleranc, ki veljajo za izdelke, to ne pomeni, da ima druga stranka pravico do pritožbe, nadomestne dostave,
  odškodnine ali kakršne koli druge pravice.
  3.2 Druga stranka mora na datum dostave sprejeti odstopanja do 10 (deset) odstotkov. Ta odstopanja bodo navedena v potrditvi naročila (če bodo
  znana).

 3. POGODBA
  4.1 Pogodba z nami se v naslednjih okoliščinah pravno veljavno sklene le, če bomo naročilo izrecno potrdili v pisni obliki. Potrditev naročila šteje za
  pravilno in natančno predstavitev pogodbe.
  4.2 Vse naknadne dodatne pogodbe ali spremembe ter (ustne) pogodbe in/ali zagotovila so zavezujoči samo, če jih pisno potrdimo.
  4.3 Če druga stranka spremeni ali (delno) prekliče naročilo, imamo pravico, da ji zaračunamo vse povezane (dodatne) stroške in določimo nove
  datume dostave. Zgoraj navedeno velja le ob našem predhodnem pisnem soglasju in proti plačilu storitev, ki smo jih že opravili.

 4. CENE
  5.1 Če ni drugače navedeno, si pridržujemo pravico do spremembe vseh navedenih cen.
  5.2 Če ni drugače navedeno,

 • so naše cene navedene na 1000 enot;
 • naše cene temeljijo na kupninah, plačah, stroških dela, socialnih prispevkih in dajatvah, tarifah tovora, zavarovalnih policah in vseh
  drugih stroških, ki veljajo na dan predložitve ponudbe ali na dan oddaje naročila;
 • naše cene temeljijo na dobavi v namembni kraj (DAP);
 • naše cene ne vključujejo DDV, če ni drugače dogovorjeno, pa vključujejo carine, druge dajatve, davke in pristojbine. Če se carine
  povečajo za več kot 0,5 %, vam bomo to sporočili;
 • naše cene vključujejo stroške pakiranja, natovarjanja in raztovarjanja, prevoza in zavarovanja;
 • naše cene so v EUR, pri tem pa velja, da vam lahko sporočimo, če se menjalni tečaj med potrditvijo naročila in dostavo poveča za več
  kot 5 %.
  5.3 Imamo pravico, da vam sporočimo povečanje cen. Če se cena poveča za več kot 10 %, ima druga stranka pravico odpovedati pogodbo.

 1. DOSTAVA, ČASI DOSTAVE, PREVOZ, PRENOS TVEGANJA, PAKIRANJE
  6.1 Termini dostave niso določeni. Datumi dostave so vedno približni. Če dobavne roke presežemo v razumnih mejah, s tem druga stran ne bo
  dobila pravice, da prekliče naročilo, prekine pogodbo ali zahteva odškodnino v povezavi s stroški ali izgubami, ki so nastali zaradi zamude
  dobavnega roka. Višja sila, ki nastane zaradi nepredvidenih okoliščin, kot so zamude pri dobavi dobaviteljem, prekinitve poslovanja, do katerih
  ne pride po naši krivdi, in zamude pri prevozu, ne vpliva na naše pogodbeno razmerje, druga stranka pa je upravičena do kar najhitrejše
  dobave.

  6.2 Druga stranka je dolžna pregledati dobavljeno blago in embalažo takoj ob dostavi, da bi ugotovila morebitne napake ali vidne pomanjkljivosti.
  Druga stranka mora na dobavnici, računu in/ali prevoznih listinah navesti morebitne napake ali pomanjkljivosti dobavljenega blaga in/ali embalaže. Če
  tega ne stori, se bo domnevalo, da je druga stranka dobavljeno blago sprejela. Ne glede na določbe 10. člena se v povezavi s takšnimi pritožbami ne
  sprejmejo nikakršni nadaljnji ukrepi.
  6.3 Pritožbe v povezavi z napačnimi dobavami, ki smo jih opravili, nam morate posredovati v 6 dneh od prejema blaga. Pritožb, ki jih vložite
  prepozno ali jih ne vložite pisno, ne bomo upoštevali.
  6.4 Palete lahko po lastni presoji fakturiramo ali jih zamenjamo.

 2. VIŠJA SILA
  7.1 V tem dokumentu višja sila pomeni naslednje:
  vse okoliščine, ki niso odvisne od volje strank, ali nepredvidljive okoliščine, ki pomenijo, da od druge stranke ne moremo več razumno zahtevati, da
  izpolnjuje to pogodbo.
  7.2 V primeru višje sile imamo pravico začasno ustaviti izvajanje pogodbenih obveznosti ali pogodbo v celoti prekiniti. Druga stranka bo o tem
  ustrezno obveščena.

 3. JAMSTVO IN PRAVNA ODGOVORNOST
  8.1 Druga stranka sama preuči, ali je embalaža, ki jo zahteva, ustrezna za njen izdelek. V pomoč drugi stranki pri tej zadevi lahko ponudimo vzorec,
  ki je skladen z dogovorjenimi specifikacijami materiala. Če druga stranka ugotovi, da je embalaža ustrezna, bomo dobavo izvedli v skladu z
  zgoraj navedenimi specifikacijami materiala.
  8.2 Če nam pravočasno sporočijo napako, jo bomo po svoji presoji odpravili z izboljšanjem ali nadomestitvijo, prevzeli vrnjeno blago z napako in
  zagotovili dobroimetje, ki se porabi kot kupnina, ali odobrili popust. Druga stranka ni upravičena do nobenih drugih zahtevkov. Zaradi takšnih
  okoliščin ne nastane pravica do odloga plačila.
  8.3 Odgovorni smo za vse izgube, ki jih je druga stranka utrpela, ker nismo izpolnili svoje pogodbene obveznosti, če takšno odgovornost krije naše
  zavarovanje in do zneska, ki je enak znesku, ki ga plača zavarovanje. Poleg tega nas druga stranka izrecno zavaruje pred kakršno koli nadaljnjo
  odgovornostjo.

  8.4 Če zavarovalnica iz kakršnega koli razloga ne izplača kritja, bo odgovornost omejena na znesek računa.
  8.5 Druga stranka izgubi pravico do vsakršnega zahtevka, do katerega je upravičena v okviru (zakonske) garancije, če takoj ne izpolni svoje
  obveznosti, da razišče pomanjkljivosti in nas o njih obvesti. Očitne pomanjkljivosti je treba sporočiti v 6 dneh po prejemu blaga. O skritih
  napakah nas je treba obvestiti v 6 dneh po odkritju. Zakonske garancije druga stranka ne more uveljavljati, če je popravila ali spremembe
  izdelkov/storitev ali druge škodljive ukrepe, ki niso naša krivda, opravila druga stranka sama ali so jih opravile tretje osebe.
  8.6 Garancijski rok je 1 leto od datuma prenosa tveganja. Če je napaka kupljenega blaga naša krivda, bomo drugi stranki ponudili izboljšanje v
  roku, ki se nam zdi razumen. Pravico imamo izbrati, ali bomo odpravili napako ali izvedli nadomestno dobavo.

 4. PRIDRŽEK LASTNINSKE PRAVICE
  9.1 Dokler kupec ne plača vseh zahtevkov, si pridržujemo lastninsko pravico za dobavljene izdelke ter tako zavarujemo vse zahtevke, do katerih
  smo upravičeni na podlagi trenutnega in bodočega poslovnega odnosa.
  9.2 Naša lastninska pravica se nanaša tudi na vse novo blago, ustvarjeno z obdelavo rezerviranega blaga. Kupec za nas izdela novo blago, pri čemer
  se izključuje pridobivanje lastništva kupca, in ga za nas tudi hrani. To ne privede do nikakršnih zahtevkov zoper nas. Če se naše rezervirano
  blago obdela z blagom drugih dobaviteljev, ki ohranijo svojo lastninsko pravico na novem blagu, skupaj z omenjenimi drugimi dobavitelji
  pridobimo solastništvo novega blaga v polni vrednosti (vključno z dodano vrednostjo), pri čemer se izključuje solastništvo kupca, v skladu z
  naslednjimi pogoji:
  a)Naš solastniški delež je sorazmeren razmerju med fakturirano vrednostjo našega rezerviranega blaga in skupno fakturirano vrednostjo vsega
  rezerviranega blaga, ki je prav tako obdelano.
  b) Če preostali delež, za katerega se sprva ni pridržala lastninska pravica, obstaja, ker drugi dobavitelji niso razširili pridržka lastninske pravice
  za dodano vrednost kupca, se naš solastniški delež poveča za ta preostali delež. Če pa so drugi dobavitelji pridržek lastninske pravice razširili tudi na
  preostali del, smo upravičeni le do njegovega deleža, ki ga določimo z razmerjem med fakturirano vrednostjo našega rezerviranega blaga in fakturirano
  vrednostjo blaga, ki so ga prav tako obdelali ti drugi dobavitelji.
  9.3 Kupec nam kot varščino odstopi terjatve iz naslova prodaje rezerviranega blaga v skladu z našimi trenutnimi in prihodnjimi dobavami blaga z
  vsemi povezanimi dodatnimi pravicami, v obsegu našega lastniškega deleža. V primeru obdelave v okviru pogodbe o delu nam je zahtevek za
  plačilo dogovorjene cene že odstopljen v višini sorazmernega zneska našega računa za prav tako predelano rezervirano blago.
  9.4 Dokler kupec pravilno izpolnjuje svoje obveznosti v okviru poslovnega odnosa z nami, lahko v okviru običajnega poslovanja razpolaga z blagom, ki ga
  imamo v lasti, in sam izterja terjatve, ki so nam bile odstopljene.

  V primeru zamude pri plačilu ali upravičenega dvoma o plačilni sposobnosti ali kreditni
  sposobnosti kupca smo upravičeni do izterjave odstopljenih terjatev in vračila rezerviranega blaga. Do odstopa od pogodbe pa pride le, če to izrecno izjavimo v pisni obliki. Če vrednost varščin, ki so nam ponujene, presega naše zahtevke za več kot 10 %, bomo na zahtevo kupca po lastni presoji sprostili omenjene varščine.

  Grid d.o.o.
  Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana
  Telefon: 040 299 901
  E-mail: info@grid.si
  Davčna številka: 13128493 
 5. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE/MATERIALNE PRAVICE ZA OBLIKE
  10.1 Če se ne dogovorimo drugače, idejni in dokončni načrti, risbe, vzorci, modeli in kalupi, ki jih izdelamo, ves čas ostanejo v naši lasti.
  10.2 Če smo drugi stranki zaračunali izdelavo teh modelov, risb, vzorcev, modelov in kalupov, je to povezano le s prispevkom k proizvodnim
  stroškom kalupov, kar pa ne vpliva na naše preostale zahtevke glede lastništva. Lahko se dogovorimo, da se kalup uporabi za točno določeno
  stranko. Če kalup, izdelan za točno določeno stranko, ostane neuporabljen 18 mesecev, ga ne bomo več dolžni hraniti. Po preteku teh 18
  mesecev vzdrževanje preneha in kalup lahko uničimo. Če druga stranka ne kupi dogovorjene količine, si pridržujemo pravico, da ji zaračunamo
  sorazmerne stroške opreme.

 6. PLAČILNI POGOJI
  11.1 Če ni drugače dogovorjeno, druga stranka plačilo izvede v 30 dneh od datuma računa brez popusta ali odbitka. Če bo druga stranka zamudila
  rok plačila, se bo po zakonu štelo, da ni izpolnila svojih obveznosti. V tem primeru smo upravičeni za znesek na računu zaračunati zakonske
  obresti. Sodne in izvensodne stroške izterjave naših terjatev krije druga stranka, izvensodni stroški pa znašajo 15 % skupnega zneska terjatev.

 7. SODNA PRISTOJNOST IN VELJAVNO PRAVO
  12.1 Vse sporazume, ki jih sklenemo, ureja izključno slovenska zakonodaja.
  12.2 Slovensko besedilo teh Splošnih pogojev je zavezujoče. Če je ena ali več določb teh Splošnih pogojev v nasprotju z zakonskimi določbami,
  ostale določbe teh splošnih pogojev ostanejo v celoti veljavne.
  12.3 Če je določba teh Splošnih pogojev neveljavna ali neizvršljiva ali takšna postane, to ne vpliva na ostale določbe. Omenjena neveljavna ali
  neizvršljiva določba se nadomesti z veljavno in izvršljivo določbo, ki se čim bolj približa poslovnemu cilju, ki sta ga stranki želeli doseči z
  neveljavno določbo. (klavzula o neodvisnosti določb).
  12.4 Vsi pravni spori, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, se predložijo pristojnemu sodišču v našem kraju poslovanja, če to dovoljuje zakon.